مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در كلان شهر قم

مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در كلان شهر قم
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداري قم
  • تاریخ شروع: 1391/04/22
  • تاریخ پایان:1391/10/24