مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در كلان شهر قم

مطالعات توسعه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند در كلان شهر قم
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداري قم
  • تاریخ شروع: 1391/04/21
  • تاریخ پایان:1391/12/29
خلاصه پروژه:
نيازسنجي سامانه ­هاي  ITSمورد نياز شهر قم مانند سامانه­ هاي ترددشمار، سامانه ­هاي اطلاع­ رساني شامل تابلوهاي متغير خبري و كيوسك­ هاي اطلاع­ رساني، دوربين­هاي نظارتي، مديريت هوشمند زمان­بندي تقاطع­هاي داراي اولويت، سامانه­ هاي اولويت­ دهي عبور به خودروهاي حمل­ ونقل همگاني و امداد و سامانه­ هاي اعمال قانون در افق­ هاي زماني كوتاه، ميان و بلندمدت و مكان­يابي مبتني بر نيازسنجي ارائه­ ي طرح استراتژيك توسعه­ ي و مكانيابي سامانه ­هاي مورد نياز در افق ­هاي مختلف زماني
مكانيابي و طراحي مركز مديريت و كنترل ترافيك شهري قم، بر اساس ارزيابي و نظرسنجي و متناسب با استانداردهاي جهاني توام با بكارگيري تجربيات ديگر شهرهاي داخلي و خارجي
ارائه­ ي طرح مركز مديريت ترافيك با ديگر ارگان­ها و ذينفعان و همچنين مراكز مرتبط