مطالعات جامع شبكه و ساماندهي خطوط تاكسيراني كلانشهر شيراز

مطالعات جامع شبكه و ساماندهي خطوط تاكسيراني كلانشهر شيراز
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شیراز
  • کارفرما: سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري شيراز
  • تاریخ شروع: 1390/11/24
  • تاریخ پایان:1391/02/31