مطالعات ساماندهی اتوبوس رانی شهر ارومیه (همكاری)

مطالعات ساماندهی اتوبوس رانی شهر ارومیه (همكاری)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: ارومیه
  • کارفرما: شهرداری ارومیه
  • تاریخ شروع: 1387/01/01
  • تاریخ پایان:1388/01/01