مطالعات ساماندهی اتوبوس رانی شهر ارومیه (همكاری)

مطالعات ساماندهی اتوبوس رانی شهر ارومیه (همكاری)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: ارومیه
  • کارفرما: شهرداری ارومیه
  • تاریخ شروع: 1387/01/01
  • تاریخ پایان:1388/01/01
خلاصه پروژه:
1.بررسی خطوط، پایانه ها و ایستگاه های موجود خطوط اتوبوسرانی شهر کرج                                                                    
2. تحلیل مشکلات و نیازهای مرتبط با اتوبوسرانی                                                                                                      
3. ارائه طرح و راهکار جهت ساماندهی خطوط، اصلاح مسیر، ایجاد مسیر های جدید، اصلاح هندسی پایانه ها، اصلاح موقعیت ایستگاه ها و ...