مطالعات و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه معابر و رینگ بیرونی شهریار

مطالعات و خدمات مهندسی ترافیک در سطح شبکه معابر و رینگ بیرونی شهریار
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1392/04/18
  • تاریخ پایان:1392/10/18
خلاصه پروژه:
انجام مطالعات ترافیکی و ارائه طرح های فاز 1 و 2 اصلاح هندسی برای معابر و تقاطع های رینگ بیرونی شهریار