مطالعات و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر قائم شهر

مطالعات و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر قائم شهر
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قائم شهر
  • کارفرما: شهرداری قائم شهر
  • تاریخ شروع: 1391/05/16
  • تاریخ پایان:1392/06/31