مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات غیر همسطح شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)

مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات غیر همسطح شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1394/03/02
  • تاریخ پایان: