مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات غیر همسطح شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)

مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات غیر همسطح شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس
  • تاریخ شروع: 1394/09/01
  • تاریخ پایان:
خلاصه پروژه:
1.انجام مطالعات ترافیکی در تقاطع ها ی اندیشه، میدان صیاد و سه راهی شادچای شهریار  
2. طراحی های مرحله اول و مرحله دوم تقاطع های غیر همسطح                                    
3. ارائه خدمات نظارت کارگاهی