مطالعات و طراحی هندسی کمربندی های باغستان و بررسی توسعه و اتصال این معابر به شبکه بزرگراهی حوه نفوذ باغستان

مطالعات و طراحی هندسی کمربندی های باغستان و بررسی توسعه و اتصال این معابر به شبکه بزرگراهی حوه نفوذ باغستان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری باغستان
  • تاریخ شروع: 1393/06/01
  • تاریخ پایان:1394/02/01