مطالعه و ارائه طرح اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهر دلیجان (از سمت تهران)

مطالعه و ارائه طرح اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهر دلیجان (از سمت تهران)
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: دلیجان
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1386/02/03
  • تاریخ پایان:1386/08/12