مطالعه و طراحی مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع BRT شهر شیراز

مطالعه و طراحی مسیر دو خط اتوبوسرانی سریع BRT شهر شیراز
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شیراز
  • کارفرما: سازمان حمل ونقل و ترافیك شهرداری شیراز
  • تاریخ شروع: 1391/11/29
  • تاریخ پایان:1392/05/29