ممیزی ایمنی علائم عمودی راه های شریانی و اصلی حوزه استحفاضی استان کرمانشاه

ممیزی ایمنی علائم عمودی راه های شریانی و اصلی حوزه استحفاضی استان کرمانشاه
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرمانشاه
  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
  • تاریخ شروع: 1394/11/01
  • تاریخ پایان: