ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران

ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران

ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري

 

سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری مشتمل بر 9 فصل است که ساختار اصلی این مطالعه را تشکیل می دهند.

فصل اول به طرح مساله در خصوص اهمیت و ضرورت توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران و سوابق مطالعات مربوط به دوچرخه به عنوان یک شیوه حمل و نقلی در این کلانشهر اختصاص دارد.

در فصل دوم، سیاست ها، اهداف کمی و کیفی و بودجه شهرداري تهران براي توسعه دوچرخه سواري ارایه شده است.
فصل سوم این سند به توضیح استراتژي کلان اقدامات مرتبط با توسعه دوچرخه سواري شامل استراتژي هاي اولین کیلومتر سفر و آخرین کیلومتر سفر پرداخته است.
فصل چهارم چگونگی پیشبرد استراتژي سند را تشریح می کند و بر یکپارچگی فعالیت ها و برنامه ها در سه زیر بخش اصلی سازمان افزار، سخت افزار و نرم افزار تاکید می کند. همچنین اصول کلی حاکم بر برنامه ها را بیان می کند.
فصل پنجم به طور اختصاصی به فعالیت هاي مربوط به بخش سخت افزار می پردازد. دوچرخه اشتراکی، دوچرخه شخصی، تسهیلات دوچرخه سواري و ویژگی هاي اصلی یک شبکه دوچرخه از مباحث مربوط به این فصل است.
در فصل ششم، نحوه ترغیب شهروندان به دوچرخه سواري در قالب برنامه هاي فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ... براي گروه هاي هدف، در زیر عنوان نرم افزار ارایه شده است.
در فصل هفتم، مسایل مدیریتی، سازمانی و اجرایی سند مورد توجه قرار گرفته است. تشکیل کارگروه هاي سیاستگذاري و اجرایی، تدوین و تصویب قوانین حمایتی، اعمال قانون و استفاده از ظرفیت هاي بخش خصوصی براي پیشبرد  سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران در این فصل بیان شده است.
فصل هشتم، ساز و کاري را براي انتخاب و اولویت بندي پروژه هاي مرتبط با توسعه دوچرخه سواري ارایه کرده است.
در فصل نهم برنامه اجرایی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران و جزییات لازم براي اجراي این برنامه، به صورت کلی آورده شده است.

در مقاله بعدی که در پایین لینک شده است خلاصه ای از  اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران آمده است.

برای مشاهده بر روی اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران کلیک کنید.
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: