اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران

اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران

اهداف کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران


 اهداف کیفی مطرح شده در سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران عبارتند از:
* افزایش ایمنی دوچرخه سواران در معابر شهري 
* افزایش دسترسی به مراکز مهم سکونت و کار
* ایجاد یکپارچگی بین مود دوچرخه و کلیه شیوه هاي حمل و نقل عمومی و حمل و نقل  پاک
* ایجاد شبکه متصل و به هم پیوسته دوچرخه سواري در شهر تهران
* بهبود کیفیت فضاهاي عمومی ارزشمند
* توسعه هماهنگی بین سیاست هاي کلان حوزه حمل و نقل
* افزایش تسهیلات حمایتی و مشوق ها براي توسعه و ترویج دوچرخه سواري
* نهادینه کردن دوچرخه سواري در سبک زندگی شهروندان تهرانی و ترویج فرهنگ دوچرخه سواري

اهداف کمی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران


اهداف کمی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران که با توجه به تجربیات جهانی و شرایط شهر تهران تعیین شده است، در جداول 1 تا 5 ارایه شده اند.

جدول ١ -سهم هدف گذاري شده سفر با دوچرخه از کل سفرهاي تهران از سال ١٣٩٦ تا ١٤٠٠

 سال 1396  1397  1398  1399  1400 
 تعداد کل سفرهای روزانه در شهر تهران (میلیون نفر- سفر)  19 19/3   19/7 20    20/3
 سهم دوچرخه از کل سفرهای روزانه شهر تهران (درصد)  0/3 0/6 0/9 1/2  1/5
 تعداد سفر روزانه با دوچرخه در شهر تهران (هزار نفر - سفر)  57 115/8 177/3 240 304/5


جدول ٢ -سهم هدف گذاري شده سفر با دوچرخه اشتراکي از کل سفرهاي با دوچرخه از سال ١٣٩٦ تا ١٤٠٠

 سال 1396  1397 1398 1399 1400
 تعداد سفر روزانه با دوچرخه در شهر تهران (هزار نفر- سفر)  57 115/8 177/3 240 304/5
 سهم استفاده از دوچرخه اشتراکی از کل سفرهای با دوچرخه (درصد)  - 10 20 30 50
 تعداد سفرهای دوچرخه اشتراکی (نفر-سفر)  - 11580 35460 72000 152250
 تعداد سفر با هر دوچرخه اشتراکی در روز  - 4 6 8 10
 حداقل تعداد دوچرخه اشتراکی مورد نیاز  1000 2895 5910 9000 15225

جدول ٣ -عناوين پروژه ها و ميزان حجم کار مورد نياز در بخش سخت افزار
عنوان پروژه  حجم کار
 توسعه دوچرخه سواری در مراکز مستعد دانشگاهی و اداری 25 مرکز
 تدوین استاندارد جامع و ضوابط طراحی مسیرهای دوچرخه
تدوین استانداردهای طراحی و اجرای تسهیلات دوچرخه در شهر (شامل پارکینگ دوچرخه، رمپ و ...)
 3 استاندارد
 نظارت بر بهره برداری سیستم دوچرخه اشتراکی شهر تهران  دوچرخه اشتراکی محدوده مرکزی شهر تهران
 نظارت   بهره برداری از خانه های ویژه دوچرخه 
 100 خانه دوچرخه
 نظارت نصب پارکینگ دوچرخه
400 پارکینگ دوچرخه 
نظارت  ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه
514 کیلومتر مسیر دوچرخه

جدول ٤ -عناوين پروژه ها و ميزان حجم کار مورد نياز در بخش نرم افزار
 عنوان پروژه  حجم کار 
 برگزاری همایش های دوچرخه سواری 20 همایش 
 برگزاری کمپین های اجتماعی و فرهنگی  10 کمپین 
 طراحی سایت اینترنتی خدمات و اطلاع رسانی و اموزش دوچرخه سواری  1 وبسایت و محتوای لازم
 تدوین محتواهای آموزشی دوچرخه سواری 2500 دقیقه محتوای ویدئویی 
 تهیه نرم افزار پایش میزان دوچرخه سواری  تدوین و پشتیبانی 5 ساله نرم افزار
 ارائه مشوق های نقدی و غیر نقدی از  طریق نرم افزار  -

جدول ٥ -عناوين فعاليتهاي پيش بيني شده در بخش سازمان افزار
 عنوان فعالیت ها
 پیشبرد و برگزاری مناقصه بین المللی برای اجرا و بهره برداری دوچرخه اشتراکی
 پیگیری و تصویب استاندارد جامع و ضوابط طراحی مسیر دوچرخه
 پیگیری و تصویب سیاست های حمایتی در راستای توسعه استفاده از دوچرخه
 بازنگری استانداردهای موجود دوچرخه و کلاه ایمنی و تدوین و تصویب یک استاندارد واحد
 تدوین و تصویب قانونی که دوچرخه را به عنوان یک  وسیله نقلیه به رسمیت بشناسد
 اعمال محدودیت قانونی تاثیرگذار برای موتور سیکلت ها، مخصوصا محدوده مرکزی
 بازنگری سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری در کلانشهر تهران


 معرفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران -کلیک کنید
 ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران - کلیک کنید
 استراتژي هاي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران - کلیک کنید
 متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران - کلیک کنید
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: