معرفی کلی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري شهر تهران

معرفی کلی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري شهر تهران

معرفی کلی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران


آلودگی هوا عامل مرگ و میر بیش از 5000 شهروند تهرانی در سال می باشد. از طرفی، ارتباط تنگاتنگ جابه جایی و سلامتی بر سیستم سلامت فشار وارد می کنند. دلیل اصلی مشکل کیفیت هواي تهران، منابع متحرك آلاینده ها شامل: همه شیوه هاي حمل ونقل موتوري با سوخت هاي فسیلی هستند. از این رو، چندین راهکار توسط شهرداري تهران براي کاهش آلودگی هواي تهران در بخش حمل و نقل اتخاذ شده است که یکی از آنها توسعه دوچرخه سواری شهری یا توسعه دوچرخه سواری در سطح شهر تهران است که برای اجرای هر چه بهتر آن نیازمند به یک طرح و برنامه مدون  می باشیم؛ چیزی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و تحت عنوان سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران یا طرح جامع دوچرخه تهران شناخته می شود.

راهکارهای شهرداری تهران قبل از تدوین سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران


 این راهکارها شامل گسترش سریع سیستم قطار شهري (مترو)، برنامه تکمیل فیلترهاي مخصوص وسایل نقلیه دیزلی، ارائه تسهیلات و مشوق ها براي برقی کردن وسایل نقلیه، افزایش سهم سفر با شیوه هاي حمل و نقل غیرموتوري (پیاده و دوچرخه) و معرفی اولین محدوده با آلایندگی پایین (Zone Emission Low ) درکنار سایر طرح ها می باشد.
در بین همه راهکارها، افزایش سهم دوچرخه یکی از اهداف شهرداری تهران براي کاهش سهم حمل و نقل موتوری مخصوصا براي سفرهای کوتاه و متوسط شهری و آخرین کیلومتر سفر می باشد.

کارگاه طرح جامع دوچرخه تهران

 

در تابستان سال 1396، معاونت حمل و نقل  شهرداری تهران، دو کارگاه بین المللی با کمک و حمایت سازمان هاي بین المللی با تجربه در زمینه توسعه دوچرخه سواري و براي تدوین اولین چارچوب طرح جامع دوچرخه شهر تهران را برگزار کرد. این کارگاه 7 روزه با شرکت بیش از 40 نفر از متخصصان ایرانی و خارجی برگزار شد و خروجی آن سندي است که به عنوان چارجوبی براي توسعه الزامات در راستاي افزایش سهم دوچرخه شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه ضرورت راه اندازي  سیستم دوچرخه اشتراکی در محدوده مرکزي شهر تهران را مورد تاکید قرار داده است و تحت عنوان سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري شهر تهران در 9 فصل تدوین شده است. اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران -کلیک کنید
 ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری تهران - کلیک کنید
 استراتژي هاي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران - کلیک کنید
 متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران - کلیک کنید
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: