استراتژي هاي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران

استراتژي هاي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران

استراتژی ها و اصول توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران

استراتژي هاي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران عبارتند از:


استفاده از سیستم دوچرخه اشتراکی در مناطق مرکزي شهر تهران (مناطق 6 ،7 ،11 و 12) براي انجام آخرین کیلومتر سفر 
* استفاده از دوچرخه شخصی در مناطق غیرمرکزي براي اولین کیلومتر سفر و در محدوده ایستگاه هاي اصلی حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو)


تصویر- استراتژي توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران 

اصول مهم براي انجام اقدامات در راستای توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران عبارتند از:


* اجتناب از تقلید راهکارهاي مرتبط با دوچرخه از شهرها یا کشورهاي دیگر
* فراهم کردن زیرساخت لازم است اما کافی نیست.
* ملزومات و پیش نیازها براي تردد بیشتر دوچرخه سواران فراهم و اجرا گردد.
* از مناطقی با بیشترین پتانسیل توسعه دوچرخه سواري شروع کنید.
* توسعه مناطق مساعد براي دوچرخه سواري
* اتصال محدوده هاي مساعد دوچرخه سواري با مسیرهاي دوچرخه 
* تشکیل شبکه متصل از مسیرهاي دوچرخه 
* توسعه معابر شهري با پروفایل استاندارد که شامل مسیر دوچرخه هم باشد
* یافتن راهکار براي تردد دوچرخه در تقاطع معابر شریانی 
* سیستم دوچرخه اشتراکی با لحاظ کردن ویژگی هاي تهران اجرایی شود 
* تهیه استاندارد براي مقاطع عرضی معابر شهري 
* تهیه استاندارد براي آرام سازي ترافیک در محدوده هاي مورد نظر براي توسعه دوچرخه سواري 
* بهبود کیفیت فضاهاي عمومی موجود 
*  برخورد قانونی درمیان مدت، با دوچرخه مانند موتور سیکلت و با موتور سیکلت مانند خودرو


ساختار سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواري تهران- کلیک کنید
اهداف کمی و کیفی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران-کلیک کنید
متدولوژی سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری در سطح شهر تهران-کلیک کنید
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: