کارکنان کلیدی

 • علی خاکی
  • علی خاکی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهرداد دليريان
  • مهرداد دليريان
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد صنایع - مالی
  • سابقه: دارای 8 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • حامد عمرانی
  • حامد عمرانی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  • سابقه: دارای 6 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • امین عالی پور
  • امین عالی پور
  • کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • آرش یحیی پور
  • آرش یحیی پور
  • کارشناس حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل
  • سابقه: دارای 4 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • احمدرضا سلیمان میگونی
  • احمدرضا سلیمان میگونی
  • کارشناس برنامه ريزي حمل و نقل
  • کارشناسی ترافیک
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • امیر طیرانی
  • امیر طیرانی
  • کارشناس یرنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری
  • سابقه: دارای2 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • نیما نظافت
  • نیما نظافت
  • کارشناس برنامه ریزی حمل‌ و نقل
  • کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: دارای 2 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • حمید مرادی
  • حمید مرادی
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • پویا یارمحمدی
  • پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • سابقه: دارای 8سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • سید نیما عمید
  • سید نیما عمید
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  • سابقه: دارای 15 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • عادل نظرنیا
  • عادل نظرنیا
  • کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی
  • کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • مینا محمودی
  • مینا محمودی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 4 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • فرشاد حمیدی
  • فرشاد حمیدی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 7 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • محمدرضا قاسمی
  • محمدرضا قاسمی
  • کارشناس برنامه ریزی
  • کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: دارای 1سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • فاطمه بابائی
  • فاطمه بابائی
  • کارشناس راه و ترابری
  • کارشناس عمران
  • سابقه: دارای 2 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • شقایق ملازینل
  • شقایق ملازینل
  • مسئول دفتر مدیریت
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • آرزو بهلولی
  • آرزو بهلولی
  • کارشناس توسعه کسب و کار
  • کارشناسی برنامه ریزی حمل و نقل
  • سابقه: دارای 8 سال سابقه حرفه ای
 • سمیه ابراهیم پور
  • سمیه ابراهیم پور
  • کارشناس حسابداری
  • کارشناسی
  • سابقه: دارای 8 سال سابقه فعالیت حرفه ای

چارت سازمانی