کارکنان کلیدی

 • علی خاکی
  • علی خاکی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهرداد دليريان
  • مهرداد دليريان
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مالی
  • سابقه: دارای 8 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • حامد عمرانی
  • حامد عمرانی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  • سابقه: دارای 6 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • داود جمور
  • داود جمور
  • کارشناس ارشد حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل
  • سابقه: دارای 6 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • روزبه شاهرخی
  • روزبه شاهرخی
  • مدیر توسعه کسب وکار
  • کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
  • سابقه: دارای 6 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • پویا یارمحمدی
  • پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • حمید مرادی
  • حمید مرادی
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • علیرضا آزادنیا
  • علیرضا آزادنیا
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • پویا کردستانی
  • پویا کردستانی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • امین عالی پور
  • امین عالی پور
  • کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • شقایق ملازینل
  • شقایق ملازینل
  • مسئول دفتر مدیریت
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • علی اقبالیان
  • علی اقبالیان
  • کارشناس ارشد سامانه های هوشمند
  • دکتری مدیریت سیستمها
  • سابقه: دارای 11 سال سابقه فعالیت حرفه ای

چارت سازمانی