کارکنان کلیدی

 • مهندس علی خاکی
  • مهندس علی خاکی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس امین عالی پور
  • مهندس امین عالی پور
  • کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس علیرضا آزادنیا
  • مهندس علیرضا آزادنیا
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • دکتر علی اقبالیان
  • دکتر علی اقبالیان
  • کارشناس ارشد سامانه های هوشمند
  • کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دکتری مدیریت سیستمها
  • سابقه: دارای 11 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • شقایق ملازینل
  • شقایق ملازینل
  • مسئول دفتر مدیریت
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس داود جمور
  • مهندس داود جمور
  • کارشناس ارشد حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
  • سابقه: دارای 6 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس پویا یارمحمدی
  • مهندس پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس روزبه شاهرخی
  • مهندس روزبه شاهرخی
  • مدیر توسعه کسب وکار
  • کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • مهندس مهرداد دليريان
  • مهندس مهرداد دليريان
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مالی
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • مهندس پویا کردستانی
  • مهندس پویا کردستانی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری
  • سابقه: دارای 3 سال سابقه فعالیت حرفه ای

چارت سازمانی