متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران

متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران

متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران


متدولوژي سند استراتژیک توسعه دوچرخه سواری شهر تهران حفظ رویکرد یکپارچه در سه بخش نرم افزار، سخت افزار و سازمان افزار، متدولوژي این سند براي توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران است.


تصویر- ابعاد مختلف روش و متدولوژي توسعه دوچرخه سواري در کلان شهر تهران

سرفصل هاي اصلی فعالیت هاي بخش نرم افزار

* آموزش هاي همگانی (شامل آموزش دانش آموزان، کارمندان، دانشجویان و گروه هاي محلی به صورت نظري و عملی) 
*اطلاع رسانی (با استفاده از فیلم هاي کوتاه، بروشورها، بنرها و بیلبوردهاي تبلیغاتی به همراه استفاده از شبکه هاي مجازي) 
* جشنوارها و کارناوال هاي خیابانی( انواع فعالانی که با یونیفورم ها و رفتارهاي مشخص در شهر دوچرخه سواري می کنند، با همراهی شهروندان دوچرخه سوار، سازمان هاي مردم نهاد و ...)
* تعیین سفیران دوچرخه شامل: افراد یا تشکیل گروه هایی که وظیفه ترویج و اقناع سازي جامعه را جهت دوچرخه سواري به عهده داشته باشند. 
* ایجاد فرایند پیک دوچرخه (پیک سبز) که بار و کالا را در سطح محله یا ناحیه حمل می کنند. ( از طریق سازماندهی گروه هاي محلی که حمل بار را بر عهده می گیرند.) 
* پروژه سازماندهی دانش آموزان دوچرخه سوار ( از طریق سازماندهی گروه هاي دانش آموزي داوطلب براي تردد خانه تا مدرسه) 
* سازماندهی کمپین هاي بزرگ محلی یا سازمانی ( از طریق سازماندهی هسته هاي اولیه داوطلبان محلی یا داوطلبان سازمانی)

سرفصل هاي اصلی فعالیت هاي بخش سخت افزار

 * ایجاد زیر ساخت هاي دوچرخه و شبکه یکپارچه 
* اجرا و بهره برداري سیستم دوچرخه اشتراکی در محدوده مرکزي 
* ایجاد تسهیلات پارکینگ در ایستگاه هاي اصلی مترو و پایانه هاي حمل و نقل عمومی 
* تدوین استاندارد و ضوابط براي طراحی و اجراي زیرساخت و شبکه دوچرخه ایمن، متصل و مرتبط

سرفصل هاي اصلی فعالیت هاي بخش سازمان افزار 

* تدوین سیاست ها و قوانین پیش نیاز 
* به انجام رسانیدن پروژه هاي پیش نیاز 
* تدوین بسته راهکارهاي قانونی 
* تدوین فرآیندها و استانداردها براي حمایت از دوچرخه سوار 
* به کارگیري تکنولوژي هاي نوین براي اجراي قانون
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: