سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS)،بهبود رفت و آمد و ایمنی

سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS)،بهبود رفت و آمد و ایمنی

استفاده از   Intelligent Transportation Systems یا سیستم های حمل و نقل هوشمند * نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: