کارگاه تخصصی انتقال تجربه توسعه دوچرخه سواری در برخی شهرهای پیشگام اروپا

کارگاه تخصصی انتقال تجربه توسعه دوچرخه سواری در برخی شهرهای پیشگام اروپا

در تاریخ دوازدهم آذر ماه کارگاه تخصصی انتقال تجربه توسعه دوچرخه سواری در برخی شهرهای پیشگام اروپا با همکاری مهندسین مشاور رهیافت و مجموعه ورزشی پیوند سبز برگزار گردید.
دکتر مهدی حسن زاده مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافت و مشاور توسعه حمل و نقل پاک در سطح شهرهای کشور راوی و مدرس این کارگاه بودند.
محورهای ذکر شده در این کارگاه به شرح ذیل بوده است:

ضرورت توسعه دوچرخه سواری
تاریخچه دوچرخه سواری و توسعه آن در شهرهای پیشگام اروپایی
نمونه ها و زیرساخت های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای پیشگام 
چالش های توسعه دوچرخه سواری در ایران