ماموریت

مأموریت رهیافت، بهبود کیفیت خدمات مشاوره، آموزش، به روز رسانی مستمر اطلاعات و امکانات، افزایش سهم بازار، رضایت کارفرمایان و رقابت پذیری برای سازمان، پیشرو بر مبنای به روزترین ایده های مهندسی و بهره مندی از متخصصان توانمند می باشد.