انتخاب پروپوزال پیشنهادی شرکت مهندسین مشاور رهیافت به عنوان طرح برتر در چالش فرهنگی آنلاین با عنوان "تبلیغ و ترویج دوچرخه سواری در شرایط کرونایی" ( مسابقه برگزار شده توسط سفارت هلند)

انتخاب پروپوزال پیشنهادی شرکت مهندسین مشاور رهیافت  به عنوان طرح برتر  در چالش فرهنگی آنلاین  با عنوان
انتخاب پروپوزال پیشنهادی شرکت مهندسین مشاور رهیافت  به عنوان طرح برتر  در چالش فرهنگی آنلاین 
 عنوان طرح : "تبلیغ و ترویج دوچرخه سواری در شرایط کرونایی"
( مسابقه برگزار شده توسط سفارت هلند)
  • 1399/05/20