اولین همایش شهرسازی ریل پایه

اولین همایش شهرسازی ریل پایه

اولین همایش شهرسازی ریل پایه، توسعه شهری و منطقه ای بر مبنای حمل و نقل ریلی در تاریخ 11 بهمن 94 در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این همایش ابتدا آقای دکتر تقی زاده فهرستی از مشکلات پیش رو با محور اهمیت نگرش یکپارچه سازی به جای ساختار یکپارچه سازی گفتگو کردند. سپس آقای دکتر حناچی اهمیت توجه به توسعه شهری با توجه به کاربریهای شهری را یادآوری کردند. توجه به TOD، توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی (Transit Oriented Development) را تاکید کردند.

سپس آقای دکتر آخوندی در خصوص اهمیت Mobility(حرکت) گفتگو کردند و توجه به انسان تا دیگر موارد را یادآوری کردند. ضرورت توجه به تحول ذهنی به جای تغییرات فیزیکی را بیان نمودند. ایشان اهمیت توجه به حمل و نقل حومه ای را در قالب توسعه راه آهن حومه تاکید کردند و گفتند که در قانون توسعه برنامه ششم به این مهم توجه شده است. همچنین اهمیت توجه به حمل و نقل Door to Door را بیان کردند که راحتی و زمان سفر در این موضوع بسیار مهم است. ضمناً بیان شد که برنامه ریزی نظام حمل و نقل لازم است بر مبنای رفاه شهروندان شکل بگیرد و یکپارچگی بین مودهای مختلف در این راستا بسیار مهم است. در انتها مقرر شد که طی 8 تا 10 سال با یک برنامه ریزی مدون معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه به همراه راه آهن جمهوری اسلامی، طرحهای عملیاتی توسعه حمل و نقل حومه را پیگیری نمایند.