مرکز نوآوری حمل و نقل پاک

مرکز نوآوری حمل و نقل پاک

توسعه خودرو محوری در شهرها در نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نادرست بوده که امروزه با تغییر نگرش مدیران شهری، دیگر روش‌های جابجایی در شهرها اهمیت یافته است.
لذا با توجه به تحولات رخ داده، نگاه توأمان علمی و اجرایی به این مقوله بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
از این رو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران با همکاری آزمایشگاه گرافیک رایانه‌ای و گروه مهندسین مشاور رهیافت با هدف هم اندیشی و هم افزایی، پژوهش، تحقیق و تدوین دستورالعمل‌ها و تعریف و پیشبرد پروژه‌های مرتبط در زمینه حمل‌ونقل پاک، اقدام به ایجاد مرکز نوآوری حمل‌ونقل پاک نموده است.

برای مشاهده بیشتر کلیک کنید

  • 1399/12/25