نشریه بین المللی تلگراف به گفتگو با دکتر حسن‌زاده در ارتباط با موضوع "ترویج دوچرخه سواری" پرداخت

نشریه بین المللی تلگراف به گفتگو با دکتر حسن‌زاده در ارتباط با موضوع
نشریه بین المللی تلگراف به گفتگو با دکتر حسن‌زاده در ارتباط با موضوع "ترویج دوچرخه سواری" پرداخت


 برای مشاهده این مصاحبه کلیک  کنید
  • 1399/10/27