مصاحبه تخصصی ماهنامه اقتصاد ترابری ایران با دکتر مهدی حسن زاده با موضوع "کرونا، فرصتی برای تغییر سبک سفرهای شهری"

مصاحبه تخصصی ماهنامه اقتصاد ترابری ایران  با دکتر مهدی حسن زاده با موضوع
  • 1399/10/17