استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیک شهرداری منطقه 15

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیک شهرداری منطقه 15
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/06/16
  • تاریخ پایان:1396/06/16