استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه 10 شهرداری تهران

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه 10 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1398/09/30
  • تاریخ پایان:1399/09/30