استفاده از خدمات مهندسین مشاور در سطح مناطق 11 و 12 شهرداری تهران

استفاده از خدمات مهندسین مشاور در سطح مناطق 11 و 12 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1397/03/15
  • تاریخ پایان: