امکان سنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل عمومی درون و برونشهری (مسافری) (مطالعه موردی شهر تبریز و تعیین چارچوب مطالعاتی برای کلان شهرهای کشور)

امکان سنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل عمومی درون و برونشهری (مسافری) (مطالعه موردی شهر تبریز و تعیین چارچوب مطالعاتی برای کلان شهرهای کشور)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1394/11/13
  • تاریخ پایان:1396/05/13