امکان سنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل عمومی درون و برونشهری (مسافری)

امکان سنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل عمومی درون و برونشهری (مسافری)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1394/11/13
  • تاریخ پایان:1395/05/13
خلاصه پروژه: 
طرح
مطالعاتي "امکان سنجي يکپارچه سازي سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون و برون شهري (مسافري)" با هدف مطالعه امکان يکپارچه سازي سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون و برون شهري و تشکيل نقاط اتصال مناسب براي اين دو حوزه (مراکز تبادل سفر و پايانه هاي مشترک) در شهر تبريز و يافتن چارچوب مطالعاتي منسجم براي بهم پيوستگي زيرساختي، قيمتي، مديريتي و کاربري زمين به صورت کل نگر (زيست محيطي، اقتصادي اجتماعي و حمل و نقلي) حمل و نقل عمومي درون و برون شهري در کلان شهرهاي کشور انجام مي شود