انجام مطالعات مسیر ویژه دوچرخه در شهر گرگان

انجام مطالعات مسیر ویژه دوچرخه در شهر گرگان
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: گرگان
  • کارفرما: شهرداری گرگان
  • تاریخ شروع: 1398/07/29
  • تاریخ پایان:1399/01/29