باز نگری خطوط قطار شهری کرج

باز نگری خطوط قطار شهری کرج
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهردار کرج
  • تاریخ شروع: 1397/12/29
  • تاریخ پایان:1398/12/29