تدوین راهکارهای مدیریت تاثیرات سفرهای شهرهای اقماری بر شهر تهران مبتنی بر اخذ عوارض و تبیین الزامات و شیوه-های آن

تدوین راهکارهای مدیریت تاثیرات سفرهای شهرهای اقماری بر شهر تهران مبتنی بر اخذ عوارض و تبیین الزامات و شیوه-های آن
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
  • تاریخ شروع: 1395/12/28
  • تاریخ پایان:1396/03/28