خدمات مشاوره ای راهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور حمل و نقل و ترافیک شهرهای جدید کشور

خدمات مشاوره ای راهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور حمل و نقل و ترافیک شهرهای جدید کشور
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1395/07/04
  • تاریخ پایان:1396/07/04