خدمات مشاوره در خصوص تهیه مشخصات فنی ، فهرست بهای تجمیعی و اسناد مناقصه نگهداری علائم ، تابلوها و تجهیزات ترافیکی

خدمات مشاوره در خصوص تهیه مشخصات فنی ، فهرست بهای تجمیعی و اسناد مناقصه نگهداری علائم ، تابلوها و تجهیزات ترافیکی
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/10/18
  • تاریخ پایان:1396/10/30