خدمات مشاوره مطالعات آماری کاربردی و توسعه ایی تحلیل ترافیکی و ارتقای سامانه های هوشمند

خدمات مشاوره مطالعات آماری کاربردی و توسعه ایی تحلیل ترافیکی و ارتقای سامانه های هوشمند
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: مرکز مدیریت راههای کشور
  • تاریخ شروع: 1396/02/11
  • تاریخ پایان:1397/10/30