طراحی راهکارهای کاربردی جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در محدوده مجتمع کورش

طراحی راهکارهای کاربردی جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در محدوده مجتمع کورش
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: مجتمع تجاری و فرهنگی کورش
  • تاریخ شروع: 1394/12/19
  • تاریخ پایان:1396/03/19