طراحی فاز یک و دو دسترسی مجموعه آهن مکان تهران

طراحی فاز یک و دو دسترسی مجموعه آهن مکان تهران
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت آهن مکان
  • تاریخ شروع: 1396/07/25
  • تاریخ پایان:1396/09/25