طراحی و نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران

طراحی و نظارت سامانه مدیریت بار بازار تهران
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1394/05/08
  • تاریخ پایان:1394/12/29