مطالعات اصلاح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه بندی آن ها

مطالعات اصلاح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه بندی آن ها
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهرداری کرج
  • تاریخ شروع: 1395/07/12
  • تاریخ پایان:1396/02/15