مطالعات امکانسنجی اجرای پیاده‌راه، امکانسنجی و طراحی مسیر و تسهیلات دوچرخه‌سواری، ساماندهی ترافیکی بلوار دنیامالی و مطالعات و ارائه طرح اصلاح هندسی بلوار شهدای اندیشه

مطالعات امکانسنجی اجرای پیاده‌راه، امکانسنجی و طراحی مسیر و تسهیلات دوچرخه‌سواری، ساماندهی ترافیکی بلوار دنیامالی و مطالعات و ارائه طرح اصلاح هندسی بلوار شهدای اندیشه
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1397/12/06
  • تاریخ پایان:1398/04/06