مطالعات امکان سنجی ترافیکی و هندسی ایجاد مسیر دسترسی شرقی مجتمع مسکونی باغ بهشت

مطالعات امکان سنجی ترافیکی و هندسی ایجاد مسیر دسترسی شرقی مجتمع مسکونی باغ بهشت
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: توسعه عمران- حکمت ایرانیان
  • تاریخ شروع: 1398/04/10
  • تاریخ پایان:1398/08/10