مطالعات بهنگامسازی مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه و امکانسنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومه

مطالعات بهنگامسازی مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه و امکانسنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومه
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: ارومیه
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه
  • تاریخ شروع: 1393/07/24
  • تاریخ پایان:1394/03/24

خلاصه پروژه:
آمارگیری و به هنگام¬سازی مدل¬های مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ارومیه
امکانسنجی و ارائه سناریوهای حمل و نقل ریلی بر اساس مدل¬های به هنگام شده با استفاده از نرم¬افزار VISUM