مطالعات ترافیکی احداث پارکینگ های غیرهمسطح شهر قم

مطالعات ترافیکی احداث پارکینگ های غیرهمسطح شهر قم
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداری قم
  • تاریخ شروع: 1398/07/03
  • تاریخ پایان:1399/01/03