مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی - رفاهی اکباتان (مگامال)

مطالعات ترافیکی مجتمع فرهنگی - رفاهی اکباتان (مگامال)
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
  • تاریخ شروع: 1393/10/30
  • تاریخ پایان:1394/10/30