مطالعات ترافیک و سیویل سبزه میدان زنجان

مطالعات ترافیک و سیویل سبزه میدان زنجان
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: زنجان
  • کارفرما: شرکت کهن دژ میلاد
  • تاریخ شروع: 1393/11/12
  • تاریخ پایان:1394/03/12