مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک خرم آباد

مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک خرم آباد
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: خرم اباد
  • کارفرما: شهرداری خرم آباد
  • تاریخ شروع: 1394/06/19
  • تاریخ پایان:1395/12/19