مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کالای درونشهری شهر تبریز

مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کالای درونشهری شهر تبریز
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تبریز
  • کارفرما: شهرداری تبریز
  • تاریخ شروع: 1394/02/01
  • تاریخ پایان:1394/10/22
خلاصه پروژه : 
شناسایی، بررسی و تحلیل مسیر خودروهای باری، پایانه­ ها، مراکز جاذب و ... و ارائه راهکار در خصوص اعمال مقررات محدودیت مکانی و زمانی تردد ناوگان باری، موقعیت پایانه­ های پیشنهادی، پیشنهاد هوشمند سازی سیستم مدیریت حمل و نقل بار و ...