مطالعات شناسنامه فنی فرودگاه‌های جهرم و فسا

مطالعات شناسنامه فنی فرودگاه‌های جهرم و فسا
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: فسا
  • کارفرما: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
  • تاریخ شروع: 1397/11/23
  • تاریخ پایان:1398/02/08