مطالعات عارضه سنجی ترافیکی پروژه مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران

مطالعات عارضه سنجی ترافیکی پروژه مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت ملی گاز ایران
  • تاریخ شروع: 1395/11/26
  • تاریخ پایان:1396/02/26