مطالعات ممیزی ایمنی ترافیکی فضاهای سبز معابر شهر قم

مطالعات ممیزی ایمنی ترافیکی فضاهای سبز معابر شهر قم
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداری قم
  • تاریخ شروع: 1398/07/03
  • تاریخ پایان:1399/01/03