مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)

مطالعات و طراحی های مرحله اول و دوم طرح و نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تقاطعات شهریار (شادچای، صیاد و اندیشه)
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1394/03/02
  • تاریخ پایان:1395/09/02